Home ข้อคิด อย่ าอ วดสิ่งต่อไปนี้ หากคุณไม่อยากดูแ ย่ในส ายตาคนอื่น ( ข้อคิดดี ๆ อย ากให้คุณได้อ่ าน)

อย่ าอ วดสิ่งต่อไปนี้ หากคุณไม่อยากดูแ ย่ในส ายตาคนอื่น ( ข้อคิดดี ๆ อย ากให้คุณได้อ่ าน)

5 second read
ปิดความเห็น บน อย่ าอ วดสิ่งต่อไปนี้ หากคุณไม่อยากดูแ ย่ในส ายตาคนอื่น ( ข้อคิดดี ๆ อย ากให้คุณได้อ่ าน)

ห ากชีวิตเรา ถือ เงินทอง เป็นจุดมุ่งหมายเป็นศู นย์กลาง ชีวิ ตนั้นมีแต่ความย ากลำบ าก

ห ากชีวิตเรา ถือ บุตรธิดา เป็นจุดมุ่งหมาย เป็นศู นย์กลาง ชี วิตนั้นมีแต่ความเหนื่ อยล้ า

หากชีวิตเรา ถือ ความรัก เป็นจุดมุ่งหม าย เป็นศู นย์กลาง ชีวิ ตนั้นมีแต่ความเจ็บปวด

หากชีวิตเรา ถือ การแข่งขันเปรียบเทียบ เป็นจุดมุ่งหมายเป็นศู นย์กลาง ชี วิตนั้นมีแต่ความต กต่ำ

หากชีวิตเรา ถือ ความเอื้อเฟื้อใจกว้าง เป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิ ตนั้นมีแต่ความโช คดีมีสุข

หากชีวิตเรา ถือ ความพอเพี ยง เป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูน ย์กลาง ชี วิตนั้นมีแต่ความสุข

หากชีวิตเรา ถือ บุญคุณ เป็นจุดมุ่งหมายเป็นศู นย์กลาง ชีวิ ตนั้นมีแต่ใจเม ตตา

คุณธร รม 6 ประการ

1. การเป็นคน เหนือเราให้นบน้อม ใต้เราอย่ าดูหมิ่ น นั้นคือ ธร รมเนียมปฏิบัติ

2. การงาน เรื่องใหญ่ให้จริงจัง เรื่องเล็กที่ไม่สำคัญอย่ าใส่ใจถือเป็นปัญญ า

3. เกี่ยวเนื่องผลประโยชน์:สามารถได้ แบ่ ง 6 ส่วน แต่เอาเพียง 4 ส่วน ถือเป็นคุณธ ร ร ม

4. ความเที่ ยงตรง รั กษ าตัวดั่งเช่นดอกบัว หอมใส สะอ าดข จ รไ กลถือเป็นความเที่ ยงธ ร ร ม

5. การปฏิบัติกับคน นอกในเป็นหนึ่งเดียว สั ต ย์ซื่อต่อผู้คนถือเป็นความน่าเชื่อถือ

6. การบำเพ็ ญ รวมศู นย์จิตส ม าธิ เค ารพฟ้ารักผู้คนถือเป็นเมต ตา ธร รม

เวลาไม่มีเงิน ขอให้ขยั นทำงาน เงิ นก็มา อันนี้เรียกว่า สว ร รค์ประท านร างวัลให้คว ามขยัน

เวลามีเงิ น เอาเงินออกไป คนก็มาเลย อันนี้เรียกว่า เงินไปคนมา หากมีคนแล้วเอาความรักออกไป

ธุรกิจก็มาเลย อันนี้เรียกว่ารวยรักมากผู้คน

หากธุรกิจสำเร็ จ เอาปัญญ าออกไป ความปิติ ความเจริ ญก็มา อันนี้เรียกว่า คุณธร ร มอยู่ฟ้า

หากไม่ยอมให้หรือเสี ยสละ ก็ไม่มี… โ ล กนั้นก ล ม คุณปฏิบั ติกับคนอื่นเช่นใด คนอื่นก็ปฏิบั ติกับคุณเช่นนั้น

มอบให้ท่านเรื่องจริงอีกหล ายประโยค

หากท่านป่ ว ยไม่หนั กเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ท่านอาจจะพบว่า เงินไม่สำคัญ แต่ร่างก ายและคนในบ้านสำคัญ

หากท่านป่ ว ยหนั กเป็นเวลา 1 เดือน ท่านอาจจะพบว่า เงิ นสำคัญมาก ร่างก ายและคนในบ้านก็สำคัญมาก ๆ

หากท่านป่ ว ยหนั กมากเป็นเวลาครึ่งปี เดาว่าท่านต้องละทิ้งทรั พย์ สิ นเงินทอง และย ศ ถ าบร รดาศั กดิ์

เพื่อแลกกับสิ่งที่ท่านคิดว่า เป็นของสำคัญที่สุด

น่าเสี ยด าย บนโ ล กใบนี้คนส่วนใหญ่เมื่อแ ผ ลห ายก็ลืมถึงความเ จ็ บป วด รวมถึงข้าพเจ้าด้วย

ดังนั้นเมื่ออ่ านถึงตอนนี้ ก็จะรู้แน่ชัดว่า ในชี วิตเรา ใค รและเรื่ องอะไรถึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญ

1. อย่ าอวดอ้ างเงินของคุณในโร งพ ย าบ าลมันเป็นเพียงกระด าษ 1 แผ่น

2. อย่ าอวดอ้ างงานที่คุณทำเมื่อไม่มีคุณ จะมีคนอีกเหลื อค ณ านับที่ทำได้ย อ ดเยี่ ยมกว่าที่คุณทำ

3. อย่ าอวดอ้ างห้องหับบ้างช่องของคุณเมื่อคุณไปแล้ว มันก็กล า ยรังของคนอื่น

4. อย่ าอวดอ้างรถของคุณเมื่อคุณจ ากไป กุญแจรถก็อยู่ในมือคนอื่นแล้ว มีสิ่งเดี ยวที่คุณจะอวดอ้ างได้นั้นคือ สุ ข ภ าพของคุณ

เมื่อไม่มีคนอื่น คุณก็ยังสามารถอ าบแ ด ด ดื่ มช า เพลิ ดเพ ลินกับชีวิตที่มีสุ ขภ าพดี ขอให้ดูแลรัก ษ าตัวเองให้ดี

เพราะอะไห ล่ไม่อ าจเข้ ากันได้ และร าค าสุ ดแพ ง นี่เป็นการก ระตุ้ น เพื่อส่งเส ริมและแบ่งปันกัน ให้ดูแลรั กษ าตัวเองให้ดี

อ่ านแล้ว เพื่อน ๆ หรือผู้อ่ านลองปรั บใช้ดู เอ าเท่าที่ทำได้นะ และขอให้ได้แบ่ งปั นให้คนรอบข้ าง ได้รับรู้ยิ่ งม า กยิ่งดี

ขอบคุณ : f w l i n e

Load More Related Articles
Load More By J_Admin
Load More In ข้อคิด
Comments are closed.

Check Also

เตือนใจมนุษย์เงินเดือน จะได้ไม่เสียใจตอนแก่..

ความจริงเป็นสิ่งไม่ ต า ย แต่ความจริงหลายๆ อย่างก็ย ากท … …